รู้จักหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

​บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอเซีย พลัส (2014) จำกัด” เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างกิจการ ของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ่”) โดยบริษัทใหญ่เข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด” ต่อมา บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลำดับ ซึ่งหลังจากได้รับใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทนี้แล้ว บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยได้รับโอนธุรกิจทุกประเภท ยกเว้น ธุรกิจลงทุนเพื่อบริษัท และธุรกิจร่วมลงทุน จากบริษัทใหญ่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยใช้หมายเลขสมาชิกตลาดหลักทรัพย์เดิม คือ หมายเลข 8 และใช้ชื่อย่อว่า “ASPS” นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้รับความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร และต่อเนื่อง

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการอย่างมีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านบุคลากร และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน และสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศ
 
ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มีสำนักงานสาขาทั้งหมด 16 สาขา แยกเป็นสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 4 สาขา และในเขตภูมิภาค 12 สาขา โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 

พัฒนาการที่สำคัญ

2557
  • บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500 ล้านบาท ในชื่อ “บริษัท เอเซีย พลัส (2014) จำกัด” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (2014) จำกัด” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 โดยมีบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ่”) เข้าลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
2558
  • บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลำดับ
  • บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็น 4,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ยังคงสัดส่วนในการถือหุ้นที่ร้อยละ 99.99
  • สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงให้ความเห็นชอบบริษัทเป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และให้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบริษัทได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
  • คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทรับโอนสิทธิการเป็นบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ จากบริษัทใหญ่ และให้บริษัทซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิเริ่มต้นสมาชิกภาพได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป โดยใช้หมายเลขสมาชิกเดิม คือ หมายเลข 8 และใช้ชื่อย่อว่า “ASPS”
  • สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบบริษัท ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
  • บริษัทได้รับรางวัล  Top Underwriting Securities Firm ประจำปี 2558 จากการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นอันเดอร์ไรเตอร์ (Underwriter) หุ้นกู้ภาคเอกสารมูลค่ารวมสูงสุด  ซึ่งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
2559
  • บริษัทได้รับรางวัล The Money Channel Award 2016 โดยนายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย ได้รับรางวัลสุดยอดนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ยอดนิยม ประจำปี 2559 ซึ่งสถานีโทรทัศน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน Money Channel และนิตยสาร Money & Wealth ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
  • บริษัทได้รับรางวัล Top Underwriting Securities Firm ประจำปี 2559 จากการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นอันเดอร์ไรเตอร์ (Underwriter) หุ้นกู้ภาคเอกสารมูลค่ารวมสูงสุด ซึ่งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560