นายชาลี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
นายวิรัช อภิเมธีธำรง
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
นายพัชร สุระจรัส
กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายรัชต์ โสดสถิตย์
กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)