สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

อนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงหรือตราสารทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บล. เอเซีย พลัส ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 และเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Thailand Futures Exchange: TFEX) 

บล. เอเซีย พลัส โดยทีมเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนผู้เชี่ยวชาญ พร้อมดูแลและให้คำแนะนำ ด้วยบริการทางเลือกที่หลากหลายสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

SET50 Index Futures

SET50 Index Futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นดัชนี SET50 โดยเป็นการทำสัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายคือ “ผู้ซื้อ” กับ “ผู้ขาย” ที่ตกลงทำสัญญากัน ณ ปัจจุบัน โดยระบุประเภท จํานวนเวลา ที่จะส่งมอบสินค้ากัน โดยจะมีการส่งมอบสินค้า และชำระราคาในอนาคตตามที่ได้ตกลงไว้ไม่ว่าราคาในขณะ นั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม และถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันที่ต้องปฏิบัติตาม และเนื่องจากดัชนี SET50 เป็นตัวเลขดัชนีที่คำนวณมาจากราคาหุ้นจึงไม่มีตัวตนไม่สามารถส่งมอบกันได้ ทำให้การซื้อขาย SET50 Index Futures จึงใช้วิธีให้ผู้ซื้อและผู้ขายชำระเงินตามส่วนต่างของกำไร ขาดทุนที่เกิดขึ้นแทน เรียกว่า "การชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)"

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย SET50 Index Futures ได้ง่าย สะดวก ผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) โดยมีบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) เป็นผู้ประกันการชำระราคาจากการซื้อขาย และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และบริษัทสมาชิก ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าในทุก ๆ การซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้

 

SET50 Index Options

SET50 Index Options สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อได้สิทธิในการ “ซื้อ” หรือได้รับสิทธิในการ “ขาย” ดัชนี SET50 จากผู้ขายในเงื่อนไข และราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาออปชั่น หรือที่เรียกว่าราคาใช้สิทธิ (Exercise Price)
ณ วันที่ตกลงซื้อขายออปชั่น ผู้ซื้อออปชั่นจะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ขายออปชั่น ซึ่งเราเรียกเงินจำนวนนี้ว่า พรีเมี่ยม (Premium) โดย ณ วันใช้สิทธิผู้ซื้อออปชั่นมีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะใช้สิทธินั้นหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าผู้ซื้อออปชั่นตัดสินใจใช้สิทธิผู้ขายออปชั่นก็ต้องยอมให้ผู้ซื้อออปชั่นใช้สิทธิตามที่ตกลงกันไว้

 

Single Stock Futures

สัญญาฟิวเจอร์สของหุ้นสามัญ (Single Stock Futures หรือ SSF) คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหุ้นสามัญตัวหนึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สของหุ้นสามัญ 1 สัญญานั้น สร้างฐานะเสมือนการซื้อขายหุ้นอ้างอิงจำนวนหนึ่งตามราคาฟิวเจอร์สที่ตกลงกันวันนี้ เพื่อการชำระราคาและส่งมอบ ณ วันสิ้นสุดสัญญาในอนาคต

ขนาดของสัญญา (Contract Size)
เมื่อสัญญา Single Stock Futures เริ่มซื้อขายในวันแรก สัญญา Single Stock Futures นั้น ๆ จะมีขนาดสัญญาเท่ากับ 1,000 หุ้น อย่างไรก็ตามหลังจากที่มี Corporate Action เกิดขึ้น ขนาดของสัญญาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ นักลงทุนจึงต้องพึงระวังไว้ว่าขนาดสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากมี Corporate Action

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Tick Size)
จากเดิมที่ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำของ Single Stock Futures เท่ากับ 0.10 บาท เปลี่ยนเป็นช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำเท่ากับ 0.01 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป หมายความว่าราคาของสัญญา Single Stock Futures ที่มีการซื้อขายกันนั้นจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายโดยระบุราคาได้ห่างกัน 0.01 บาท

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน (Price Limit)
ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้ราคาสูงสุดในวันทำการซื้อขาย (Ceiling Price) ไม่เกิน +30% และราคาต่ำสุด (Floor Price) ไม่ต่ำกว่า –30% จากราคาเพื่อการชำระราคา (Daily Settlement Price) ของวันทำการก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาเพื่อการชำระราคา (Daily Settlement Price) ของวันทำการก่อนหน้าเท่ากับ 50 บาท ราคาสูงสุดที่สามารถซื้อขายได้จะไม่เกิน 65 บาท และราคาต่ำสุดที่สามารถซื้อขายได้จะไม่ต่ำกว่า 35 บาท

 

50 Baht Gold Futures

Gold Futures หรือ สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าเป็นเครื่องมือที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ทำกำไรได้ตามการคาดการณ์ที่มีต่อราคา ทองคำได้ทั้งในภาวะราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลง ด้วยลักษณะเด่นที่สามารถซื้อก่อนขายหรือขายก่อนซื้อก็ได้ และใช้เงินลงทุนน้อย ประกอบกับราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวที่ไม่สัมพันธ์กับราคาหุ้น Gold Futures จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการทำกำไรและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย Gold Futures ได้ง่าย สะดวก ผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) โดยมีบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) เป็นผู้ประกันการชำระราคาจากการซื้อขาย และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และบริษัทสมาชิก ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าในทุก ๆ การซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้

สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset)
Gold Futures มีสินค้าอ้างอิงคือ ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% ซึ่งเป็นระดับความบริสุทธิ์ของทองคำ ที่ซื้อขายกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

ขนาดของสัญญา (Contract Size)
สัญญา Gold Futures มีขนาดของสัญญาเท่ากับทองคำแท่งน้ำหนัก 50 บาททองคำ (หรือ 762.2 กรัม) โดยที่ทองคำแท่งขนาด 1 บาททองคำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดหรือต่ำสุดแต่ละวัน (Price Limit)

ณ เริ่มต้นของแต่ละวัน ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) กำหนดให้ช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดหรือต่ำสุดเป็น 10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า แต่ถ้าราคาซื้อขายของ Gold Futures ของสัญญาที่มีเดือนสิ้นสุดอายุใกล้สุดสัมผัส 10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว 20 นาที และ Re-open อีก 10 นาที หลังจากกลับมาซื้อขาย Price Limit จะเพิ่มขึ้นเป็น 20% จากราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า

 

10 Baht Gold Futures

โกลด์ ฟิวเจอร์ (Gold Futures)  หรือสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า เครื่องมือลงทุนที่ใช้ทำกำไรได้ตามการคาดการณ์ที่มีต่อราคาทองคำได้ทั้งในภาวะราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลง ลักษณะเด่นที่สามารถซื้อก่อนขายหรือขายก่อนซื้อก็ได้ และใช้เงินลงทุนน้อย จึงเป็นทางเลือกในการทำกำไรและกระจายความเสี่ยงของการลงทุน

ลักษณะสำคัญของ 10 Baht Gold Futures

สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset)
โกลด์ ฟิวเจอร์มีสินค้าอ้างอิงคือ ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% ซึ่งเป็นระดับความบริสุทธิ์ของทองคำ ที่ซื้อขายกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

ขนาดของสัญญา (Contract Size)
สัญญาโกลด์ ฟิวเจอร์มีขนาดของสัญญาเท่ากับทองคำแท่งน้ำหนัก 10 บาททองคำ (หรือ 152.44 กรัม) โดยที่ทองคำแท่งขนาด 1 บาททองคำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Tick Size)
ราคาที่เสนอซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์สามารถส่งคำสั่งซื้อขายโดยระบุราคาห่างกันขั้นต่ำ ขั้นละ 10 บาท

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดหรือต่ำสุดแต่ละวัน (Price Limit)
ณ เริ่มต้นของแต่ละวัน ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้ช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสุดหรือต่ำสุดเป็น 10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า

แต่ถ้าราคาซื้อขายของ โกลด์ ฟิวเจอร์ของสัญญาที่มีเดือนสิ้นสุดอายุใกล้สุดสัมผัส 10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว 20 นาที และเปิดอีกครั้งใน 10 นาที หลังจากกลับมาซื้อขายช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดหรือต่ำสุดแต่ละวันจะเพิ่มขึ้นเป็น 20% จากราคาที่ใช้ชำระราคาในวันทำการก่อนหน้า

 

Sector Index Futures

Sector Index Futures สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีกลุ่มธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีดัชนีกลุ่มธุรกิจเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สของดัชนีกลุ่มธุรกิจ 1 สัญญานั้น สร้างฐานะเสมือนการซื้อขายดัชนีกลุ่มธุรกิจจำนวนหนึ่งตามราคาฟิวเจอร์สที่ตกลงกันวันนี้ เพื่อการชำระราคาและส่งมอบ ณ วันสิ้นสุดสัญญาในอนาคต
 

USD Futures

USD Futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการทำสัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายคือ "ผู้ซื้อ" กับ "ผู้ขาย" ที่ตกลงทำสัญญากัน ณ ปัจจุบัน โดยระบุประเภท จํานวนเวลา ที่จะส่งมอบสินค้ากัน โดยจะมีการส่งมอบสินค้า และชำระราคาในอนาคตตามที่ได้ตกลงไว้ไม่ว่าราคาในขณะ นั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม และถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันที่ต้องปฏิบัติตาม และเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นตัวไม่มีตัวตนจึงไม่สามารถส่งมอบกันได้ ทำให้การซื้อขาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ต้องใช้วิธีให้ผู้ซื้อและผู้ขายชำระเงินตามส่วนต่างของกำไร ขาดทุนที่เกิดขึ้นแทน เรียกว่า "การชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)"

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย USD Futures ได้ง่าย สะดวก ผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดอนุพันธ์ (TFEX) โดยมีบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) เป็นผู้ประกันการชำระราคาจากการซื้อขาย และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของ ตลาดอนุพันธ์และบริษัทสมาชิก ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าในทุก ๆ การซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้

สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset)
USD Futures มีสินค้าอ้างอิงคือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ

ตัวคูณดัชนี (Multiplier)

สัญญา USD Futures มีตัวคูณดัชนีเท่ากับ 1,000 ดอลลาร์ ต่อ 0.01 บาท

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Tick Size)
ราคาเสนอซื้อขายสามารถส่งคำสั่งโดยระบุราคาห่างกันขั้นต่ำ Step ละ 0.01 จุดราคาจะห่างกันอย่างน้อย ช่องละ 0.01 บาท

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน (Price Limit)
+/-2% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าว ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายชั่ว คราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง พร้อมขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น +/-4 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด

 

RSS3 Futures

5Y Gov Bond Futures

5 Year Government Bond Futures หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยระยะยาว ในที่นี้คือ พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี Futures นี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงอันเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได้ เช่น ผู้ลงทุนต้องการกู้เงินระยะยาวในอนาคตอันใกล้นี้ แต่มีความกลัวว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้น ผู้ลงทุนสามารถ short 5 Year Gov Bond Futures เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย 5 Year Government Bond Futures ได้ง่าย สะดวก ผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดอนุพันธ์ (TFEX) โดยมีบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) เป็นผู้ประกันการชำระราคาจากการซื้อขาย และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดอนุพันธ์และบริษัทสมาชิก ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าในทุก ๆ การซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้

ขนาดของสัญญา (Contract Size)
มูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Tick Size)
ราคาที่เสนอซื้อขาย 5Y Gov Bond Futures สามารถส่งคำสั่งซื้อขายโดยระบุราคาห่างขั้นต่ำ step ละ 0.01 จุด (คิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อหนึ่งสัญญา)

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดหรือต่ำสุดแต่ละวัน (Price Limit)
ตลาดอนุพันธ์กำหนดให้ราคาสูงสุดในวันทำการซื้อขาย (Ceiling Price) ไม่เกิน +30% และราคาต่ำสุด (Floor Price) ไม่ต่ำกว่า –30% จากราคาเพื่อการชำระราคา (Daily Settlement Price) ของวันทำการก่อนหน้า

 

Gold-D

Gold-D  เป็นสัญญาซื้อขายที่อ้างอิงทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% ในรูปแบบ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ที่หมดอายุทุก ๆ ไตรมาสใกล้สุด และมีการซื้อขายเป็นหน่วยเงิน U.S. Dollar เพื่อความสะดวกในการซื้อขายและทำกำไรสำหรับผู้ลงทุน
 

Gold Online Futures

Gold Online Futures คือ สัญญาซื้อขายที่อ้างอิงทองคำความบริสุทธิ์ 99.5% สะท้อนราคาเป็น USD ซื้อขายทำกำไรเป็นเงินบาท ผลตอบแทนตามทิศทางราคาทองในตลาดโลก ใช้ Trading Product วางเงิน Margin ประมาณ 3-5%

Silver Online Futures

Silver Online Futures หรือ สินค้าซื้อขายโลหะเงินล่วงหน้า เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ประเภทหนึ่งในกลุ่มโลหะมีค่า เช่นเดียวกับทองคำและแพลตตินั่ม โดยโลหะเงินนั้นมีการซื้อขายอยู่ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ในตลาดที่สำคัญ เช่น ลอนดอน ชิคาโก เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง เป็นต้น เช่นเดียวกับทองคำ อ้างอิงโลหะเงิน ความบริสุทธิ์ 99.9% ซื้อขายทำกำไรเป็นเงินบาท ผลตอบแทนตามทิศทางราคาทองในตลาดโลก เป็น Trading Product วางเงิน Margin ประมาณ 5-10% เวลาซื้อขายครอบคลุม Day & Night Session ถึง ตี 3
ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย Gold Futures ได้ง่าย สะดวก ผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) โดยมีบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) เป็นผู้ประกันการชำระราคาจากการซื้อขาย และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และบริษัทสมาชิก ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าในทุก ๆ การซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้
 
สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset)
สัญญา Silver Online Futures มีสินค้าอ้างอิงคือโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.9%
 
ขนาดของสัญญา (Contract Size)
สัญญา Silver Online Futures มีขนาด 3,000 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ

 

Japanese Rubber Futures

Japanese Rubber Futures หรือ สัญญาซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ที่เสนอราคาซื้อขายตาม “ราคายางพารา JPX (TOCOM)” ในตลาดชั้นนำของญี่ปุ่น ขนาดสัญญาเล็กกว่า 5 เท่า ทำให้ซื้อขายง่าย ใช้เงินลงทุน ไม่มีความเสี่ยงเรื่องค่าเงิน ไม่ต้องส่งมอบยางพาราจริง เพิ่มโอกาสทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลง ซื้อขายได้ต่อเนื่องตั้งแต่ 9.15 – 16.55 น. สามารถปรับกลยุทธ์และทำ Arbitrage ได้อย่างคล่องตัว
 
สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset)
สัญญา Japanese Rubber Futures มีสินค้าอ้างอิงคือยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศญี่ปุ่น
 
ขนาดของสัญญา (Contract Size)
สัญญา Japanese Rubber Futures มีขนาด 300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
 

อัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียม

เปิดบัญชี

   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  0-2680-1000