วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการให้บริการธุรกิจการเงินครบวงจร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์

พันธกิจ

  • ขยายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร
  • พัฒนาความรู้และความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ทางการเงินให้แก่ลูกค้าและพนักงาน
  • ขยายเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
  • กระจายฐานรายได้จากธุรกรรมต่างๆ ให้มีความสมดุล
  • ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน