ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (BOND REPRESENTATIVE)

  • ติดตามและดูแล ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ สัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
  • รับจำนอง จำนำ และเก็บรักษา ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของหุ้นกู้
  • ติดตามและตรวจสอบ การดำรงไว้ซึ่งมูลค่าของหลักประกันของหุ้นกู้ เพื่อให้ตามข้อกำหนดสิทธิ
  • จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้และรายงานให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีประเด็นอันก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้


 ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 0 2680 1362, 0 2680 1219, 0 2680 1246