ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

อีกทางเลือกในการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนในพอร์ตการลงทุน

การลงทุนใน SBL

ผู้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตสามารถสร้างประโยชน์จากตลาดขาลง ในขณะที่ผู้ให้ยืมสามารถสร้างประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาให้กับผู้ยืมและผู้ให้ยืม


สิทธิประโยชน์
  • ผู้ให้ยืมได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมการให้ยืม และยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหมือนเดิม เช่น เงินปันผล หุ้นเพิ่มทุน (ยกเว้นสิทธิในการประชุม)
  • ผู้ให้ยืมสามารถยกเลิกสัญญาการให้ยืม โดยการขายหุ้นที่ให้ยืมนั้นได้ทันที แม้ว่าหุ้นจะถูกยืมไปแล้ว 
  • ผู้ยืมสามารถนำหุ้นมาขายชอร์ตในบัญชีเครดิตบาลานซ์หรือบัญชีแคชบาลานซ์ เพื่อทำกำไรจากภาวะตลาดขาลง 

เงื่อนไข
  • หุ้นที่ยืม / ให้ยืมได้ ต้องอยู่ใน SET100 และ Mkt.Cap ≥ 5 Billion & Free Float ≥ 20%  หรือ ตาม Link ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/company/companylist.html
  • หุ้นที่ให้ยืม ต้องเป็นหุ้นที่ชำระราคาเรียบร้อยแล้ว
  • มูลค่าการยืม ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • ผู้ยืมต้องมีบัญชีเครดิตบาลานซ์ หรือบัญชีแคชบาลานซ์
  • ระยะเวลาการยืมสูงสุดไม่เกิน 1 ปี, ระยะเวลาการยืมต่ำสุด 1 วัน
  • หุ้น Foreign และ NVDR ไม่สามารถขาย Short ได้
  • Recall หุ้นคืนทุกกรณีที่ให้สิทธิประโยขน์ (เช่น XD, XR, XW) แต่ไม่Recall หุ้นคืนกรณี XM เว้นแต่ผู้ให้ยืมประสงค์จะใช้สิทธิ์เข้าร่วมประชุมโดยจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

รายชื่อและจำนวนหุ้นที่สามารถยืมได้

นักลงทุนสามารถดูจำนวนหุ้นคงเหลือที่สามารถขอยืมได้ในตาราง SBL

ประกาศ