ตราสารหนี้

ทางเลือกในการลงทุนที่สร้างรายได้สม่ำเสมอ ผ่านตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้นและระยะยาว ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง ซึ่งมีช่วงอายุและผลตอบแทนที่หลากหลาย ช่วยวางแผนการเงินและการลงทุนได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ลงทุนในตราสารหนี้กับเอเซีย พลัส

 • เพิ่มโอกาสในการรับอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า สำหรับผู้ที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นบ้าง
 • หลากหลายทางเลือกด้านระยะเวลาการลงทุน ตั้งแต่อายุคงเหลือหลักเดือน จนถึงอายุมากกว่าสิบปี
 • กระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน หรือเป็นอีกทางเลือกในการลงทุนในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน
 • ตราสารหนี้ที่นำเสนอมีทั้งแบบมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งในระดับ Investment grade และระดับ High yield รวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง โดยการนำหุ้นกู้หรือพันธบัตรมาขายต่อในตลาดรองให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจ

หุ้นกู้ตลาดรอง (BOND OTC)

 • เพิ่มโอกาสการลงทุนได้ทุกจังหวะ และเพิ่มสภาพคล่องให้พอร์ตการลงทุน
 • ตัวเลือกหุ้นกู้และพันธบัตรหลายประเภท และหลายอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
 • นำตราสารหนี้ที่ลงทุนอยู่มาเสนอขายได้ โดยไม่จำกัดขนาดการลงทุน
 • สามารถเสนอซื้อและเสนอขายได้ทุกวันทำการ
 • กำหนดราคาที่จะเสนอซื้อ หรือเสนอขายได้
 • กำหนดวันชำระราคาได้
 
 

รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุน
Wealth Management 


​ Wealth Management Center 0 2680 1234
 ฝ่ายหุ้นกู้ตลาดรอง 0 2680 1846, 0 2680 1849
 bondotcdealer@asiaplus.co.th